Provoz školní družiny probíhá od 6:40 do 7:40 a od 12:40 do 16:00 hodin.

Mimoškolní vzdělávání žáků probíhá podle školního vzdělávacího plánu. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí spokojeně a bezpečně, prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet, učit, poznávat, prožívat, bavit se a osvojovat si společenské hodnoty. Při každodenní práci má na zřeteli cíle stanovené
ve vzdělávacím programu pro zájmové vzdělávání.

DENNÍ REŽIM

  6:40 –   7:40     Individuální zaměstnání, četba.

11:40 – 12:10     Hygiena před obědem, oběd – zásady správného stolování.

12:10 – 15:00     Zájmová činnost přírodovědná, sportovní, relaxační, výtvarná, odpočinková, rekreační, příprava na vyučování
a jiné vzdělávací činnosti vycházející ze Školního vzdělávacího programu ŠD.

15:00 – 16:00     Individuální činnost, didaktické hry.

  • Z důvodů nenarušování činností v družině odcházejí děti po vyučování, pak v 15:00, dále podle doby, kterou stanovili rodiče v Zápisním lístku.
  • V případě mimořádné doby odchodu je nutné zaslat písemnou omluvenku s dobou odchodu, odejde – li dítě samo nebo s kým, datum a podpis rodičů. Osobě, která není uvedena na Zápisním lístku, nebude dítě vydáno. Rovněž nebude posláno domů na základě telefonické žádosti nebo SMS zprávy.
  • Dejte dětem vhodné oblečení – tepláky, obuv pro pobyt venku, v zimě oteplovačky.

ÚPLATA ZA DOCHÁZKU

  • Úplata se hradí předem na celé pololetí ve výši 750 Kč (150 měsíčně), v případě, že je žák v průběhu daného pololetí odhlášen, přeplatek se vrací zákonnému zástupci.
  • Splatnost úplaty za ŠD je do 15.9.2022 a 15.2.2023 na účet školy 6843470227/0100. Variabilní symbol: 202223. Do poznámky dejte jméno dítěte.
  • Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.