První škola v Brankách byla postavena v roce 1780, v místech, kde dnes stojí dům č. p. 66 Borovičkovi. Školu postavil Obecní úřad, budova byla dřevěná, měla dvě místnosti. Jedna větší sloužila za třídu, měla 1 lavici na sezení, nikoliv pro psaní. Druhá menší místnost byla bytem pro učitele, jimž byl pan Antonín Čáp. Podle vybavení školy lze souditi, že ve škole se učilo převážně čtení a něco málo psaní na kolenou na břidličné tabulky. Školní docházka nebyla povinná, děti docházely do školy v době, kdy nemusely pomáhati rodičům při polních pracích a pasení dobytka. Plat prvního učitele Ant. Čápa byl 47 zl., 7 krejc. a 4 sáhy palivového dříví. Po 10ti-letém vyučování byla škola pro děti již nedostatečná a Obec Branky pronajala dům č.17. Zde byla velká místnost s 5 lavicemi upravenými pro sezení i psaní. V tomto domě se vyučovalo 25 let, od roku 1790 až do roku 1815. Rok 1924 byl pro školu významný několika událostmi. 25 června 1924 se děti účastnily vítání prvého presidenta Dr. T. G. Masaryka na náměstí ve Val. Meziříčí. „Děti viděly svého presidenta“. 

V tomto roce se zřizuje pro děvčata školní kuchyně pro přípravu vaření a vyučování ručním pracem. Kuchyně je plně vybavena nádobím a pro šití zakoupen šicí stroj. Vyučování zajišťují specialisované učitelky. Aby se dodržovala jednotná vyučovací doba byl ve škole zřízen el. zvonek. V tomto roce odchází ze zdravotních důvodů do penze pan řídící Jakub Gillar a nastupuje do školy učitelka Josefa Filipová později Bátrlová. V roce 1937 organizují učitelé školy pietní akt k úmrtí prvého presidenta Dr. T. G. Masaryka na vzpomínkovém večeru s občany.
Válečná léta 1939 až 1945 neproběhla bez následků v naší škole. Učitelé se snažili i přes německý nátlak udržeti v dětech duch vlastenectví, pořádali s dětmi besídky, divadelní představení, mikulášské nadílky. Politickému dění se stranili. Zvůli okupantů se však nevyhnuli. ….

V roce 1970 doznala celá budova celkové opravy. Provedena oprava komínů, hromosvodů, plechové krytiny, výměny oken a nástřik fasády, nová el. instalace. Odchodem ředitele Rostislava Hradila do Loučky 1984 nastupuje ve zdejší škole vláda žen.
Ředitelkou se stává paní Vědunka Konečná a po 5ti-letém působení ji vystřídává další žena paní ředitelka Kateřiňáková od roku 1990. Za jejího působení dochází k celkové vnitřní přestavbě školy. V březnu se škola přestěhovala do budovy Mateřské školky, kde se vyučuje ve dvou třídách dík malému počtu žáků – 33. Zařízení školy je uloženo v bývalém Kině, v budově č. 17 a ve sklepích Mateřské školky. Stavební náklad přestavby školy činí 5,5 mil Kč. Návrh projektu přestavby školy a realizaci provádí firma VM Real (dříve Stavební podnik) Valašské Meziříčí. Rekonstrukce budovy byla nutná pro sníženou únosnost stropních a střešních trámů hnilobou. Kapacita upravené školy je počítána pro 90 -100 dětí ve tří třídách.
Při slavnostním otevření školy je uložena ve zdi v přízemí Pamětní listina v kovovém tubusu-schránce, spolu s platnými penězi roku 1993.
Po 70ti-letém užívání a sloužení bude opět škola sloužit dalším našim dětem k výuce i radostem. Věříme, že se dětem bude v nové moderní budově, krásné z venčí i uvnitř bude líbit a budou z ní vycházet děti bráneckých občanů s bohatými znalostmi a budou dělat čest sobě i celému národu.
K znovuotevření rekonstruované budovy školy zpracoval: Otmar Urc, kronikář obce, převzato ze stránek OÚ.