• Aplikovat koncepci EVVO do všech předmětů ZŠ a mimoškolních aktivit žáků školy.
  • Zachovat podíl EVVO v projektových dnech školy. Zvýšit využívání současných nabídek státních i nestátních institucí, odborníků i laiků, zaměřujících se na rozvoj EV.
  • V souladu s rozvojem EVVO ve škole měnit vnitřní podmínky školy (ekologizace provozu školy). Při výuce využívat vnější prostředí okolí školy, regionální tradice.
  • Zajistit vzdělávání pedagogů v EV.
  • Šířit dobré jméno školy propagací školy na veřejnosti (využívat www stránky školy, místní, regionální i státní tisk), účastnit se akcí na veřejnosti, organizovat aktivity pro veřejnost.
  • Využívat badatelství k objevování přírodních zákonitostí.