Obecné informace

Naše mateřská škola se nachází v pěkném a klidném prostředí, obklopena zámeckým parkem a upravenou zahradou. Budovu tvoří přízemí a první patro. Od 1. 9. 2020 se provoz školky rozšířil o druhou třídu. Každá třída má šatnu, umývárnu, samostatné WC pro děti, třídu, hernu a přípravnou kuchyňku.

Do 1. třídy Veverek dochází děti ve věku 2–4 let a do 2. třídy Soviček děti 4–7 leté. Jsme školička rodinného typu a nabízíme celodenní i polodenní provoz.  Vytváříme dětem klidné a příjemné prostředí, aby se u nás cítily dobře, spokojeně a bezpečně.

Naše školka je spojena se základní školou a úzce s ní spolupracuje. Projekt „HURÁ DO ŠKOLY“ nabízí dětem možnost lépe poznat prostředí školy, paní učitelky a způsob výuky v základní škole, kam po prázdninách půjdou. Prázdniny si tak mohou užít v klidu a těšit do školy, kterou už znají.

Pro lepší vytvoření vztahů nejen mezi dětmi, ale i rodiči, pořádáme společné akce, při níž i rodiče mají možnost lépe nás poznat a my zase je. To přispívá k lepší atmosféře a spolupráci. Mezi tyto akce patří např. zamykání a odemykání zahrady, vánoční posezení u stromečku, oslava ke Dni matek či Dni dětí, ale také akce, které pořádáme společně se ZŠ – „Branecké strašeníčko“, „Vánoční cinkání“ nebo jarní tvořivé dílny.

V budově školy je školní kuchyň, která zajišťuje stravování dětem v MŠ a ZŠ. Jídlo pro děti z mateřské školy je rozváženo přímo do tříd.

 

Náš vzdělávací program

 

„JAROLÉTOPODZIMZIMA

V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA“

                               

 

„Čas prožitý v mateřské škole by měl být pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem pozitivních zážitků“

 

Šťastné a spokojené dítě, které se těší do mateřské školy, je nám odměnou za naši výchovně vzdělávací práci.“

Vycházíme z modelu osobnostně orientované předškolní výchovy. Jde o model výchovy, který prosazuje přístup, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji
a učení. Uplatňuje integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět a postoj k němu. Směřuje k rozvoji a osvojení kompetencí.

Umožňujeme dětem zprostředkovat nové zkušenosti a dávat nové možnosti rozvoje poznání a komunikace, neponechávat děti v pasivní roli, ale rozvíjet samostatnost a tvořivost. Posilovat jejich zdravé sebevědomí, učit budovat nové vztahy, naslouchat si, ptát se, chápat přírodu a okolní svět. Seznamovat je
s rostlinami a živočichy, kteří přičiněním člověka přestali existovat, nebo jsou ohroženi vyhynutím. Učit děti hledat krásu v přírodě, uvědomovat si význam přírody pro člověka, potřebu ji chránit, vědět proč.

Neupřednostňujeme jednostranně rozum dítěte, ale rozvojem jeho citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme pocit svobody a bezpečí. Vytváříme dětem přirozené prostředí k sociálnímu učení a poznávání. Vést děti ke zdravému životnímu stylu a k chápání jiných hodnot než materiálních. Vytvářet vztah k místu, ve kterém žijí, seznamovat s tradicemi obce a přispívat svým počínáním k jejich udržení.

Naše třídy

Mateřská škola má dvě třídy běžného typu pro děti ve věku od dvou do sedmi let. Prostorové uspořádání tříd je vyhovující pro hru, skupinové a individuální činnosti dětí. Třídy jsou vybaveny nejrůznějšími hračkami, tělovýchovným náčiním, didaktickými a interaktivními pomůckami. Aktivity dětí jsou organizovány tak, aby je podněcovaly k činnosti a experimentování, rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti. Děti mají dostatek času i prostoru na hru. Pohybové aktivity se odehrávají v příjemném a estetickém prostředí. Cílem všech pedagogických pracovníků mateřské školy je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální. Vést je tak, aby na konci svého předškolního vzdělávání byly jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat náročné úkoly i v další etapě svého života.

 

Věkově smíšená třída, kterou navštěvují děti od dvou do čtyř let.

 

Věkově smíšená třída, kterou navštěvují děti od čtyř do sedmi let.