Informace o škole

Základní škola Branky je málotřídní vesnická škola pro 1. až 5. ročník. Součástí školy je školní družina, mateřská škola, která je umístěna v samostatné budově a školní jídelna. Škola se nachází ve středu obce a je obklopena okrasnou zahradou. V její blízkosti se nachází víceúčelové atletické hřiště a potok Loučka. Po několika minutách pěší chůze se dostanete do nově zrekonstruovaného parku, kde realizujeme část učiva prvouky, přírodovědy a vlastivědy. V přízemí školy najdeme tělocvičnu, výdejnu jídel a šatny. V prvním patře jsou dvě učebny a ředitelna. Druhé patro tvoří podkrovní třída, družina a sborovna pro pedagogické pracovníky.

Vybavení školy

Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Při výuce je používán výukový software a tři interaktivní tabule. Nejen výukový software, ale i učební pomůcky a žákovská knihovna jsou pravidelně doplňovány. Třídy jsou vybaveny tablety a počítači s připojením na internet. Výuka ICT probíhá na počítačích, které jsou umístěny v prostorách školní družiny.

Vzdělávání

Jsme otevřenou školou, která směřuje k harmonickému rozvoji osobnosti dítěte s respektováním jeho individuality v bezpečném prostředí. Dáváme žákům možnost v něčem vyniknout, rozvíjíme dětskou tvořivost a fantazii. Podporujeme u žáků citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví. Vedeme je k otevřené komunikaci, spolupráci a respektování se navzájem, motivujeme je pro celoživotní učení. V rámci programu environmentální výchovy je vedeme k ochraně životního prostředí. Zaměřujeme se na dobré zvládnutí čtenářských dovedností, rozvíjíme matematickou, sociální i digitální gramotnost. Hravou formou podporujeme rozvoj polytechnické výchovy v ZŠ. Rozvíjíme technické myšlení žáků, dovednosti, tvořivost i fantazii.

Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům, vyučující používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.

Zajišťujeme individuální péči jak o žáky s poruchami učení, tak o žáky nadané, nadaní žáci rozvíjí svůj talent ve vědomostních a sportovních soutěžích či v zájmovém vzdělávání.

Výuku anglického jazyka začínáme pro 1. a 2. ročníky formou kroužků. Pestrou zájmovou nabídkou organizujeme volný čas dětí.

Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím.