• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).
  • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
  • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
  • Zajištění péče o žáky s PO, navázání spolupráce s rodiči integrovaných žáků.
  • Kontrola vypracovaných IVP nebo PLPP, zajištění pravidelného hodnocení. 
  • Zaměření na pravidelnou, pečlivou přípravu předškoláků, kteří nastupují do 1. ročníku ZŠ.
  • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.