Informace pro rodiče k Zápisu do MŠ Branky pro školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ Branky na školní rok 2024/2025 se uskuteční v úterý 7. 5. 2024 od 13:00 do 16:00 ve třídě Soviček (třída v přízemí).

K zápisu s sebou přineste:

 • vyplněnou Žádost k přijetí (potvrzenou lékařem)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • očkovací průkaz dítěte

Žádost o přijetí do MŠ Branky si vyzvedávejte od 15. 4. 2024 od 6:15 do 16:00 ve třídě Soviček.

Zároveň zde bude domluven i konkrétní čas, kdy se k zápisu s dítětem dostavíte.

 

Kritéria a podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 34, § 34 a), § 34b) a § 35, školského zákona č. 561/2004 Sb., podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a novely školského zákona č. 178/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a podle dalších platných právních předpisů.

2. Ředitelka školy stanovuje následující kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

3. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.

4. Zápis probíhá formou osobního kontaktu. Zákonný zástupce dítěte si potřebné dokumenty vyzvedne v mateřské škole, kde bude domluven i konkrétní čas zápisu. Zákonný zástupce tiskopisy vrátí v daném termínu řádně vyplněné k rukám zástupkyně ředitelky pro MŠ. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele školy, a to ve správním řízení.

5. Při přijetí do mateřské školy stanoví zástupkyně ředitelky pro MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

6. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.

7. Při přijímání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá průkaz totožnosti a rodný list dítěte a další potřebné dokumenty, které chce využít.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA K PŘIJETÍ

1. TRVALÝ POBYT (10 BODŮ)

 • trvalý pobyt dítěte v obci Branky

2. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (9 BODŮ)

 • 5 let věku dítěte k 31. 08. letošního kalendářního roku

3. VĚK DÍTĚTE

 • 4 roky věku dítěte k 31. 08. letošního kalendářního roku (4 BODY)
 • 3 roky věku dítěte k 31. 08. letošního kalendářního roku (3 BODY)
 • 3 roky věku dítěte k 31. 12. letošního kalendářního roku (2 BODY)

KAŽDÉ dítě, které začíná MŠ navštěvovat by mělo zvládat:

 • samostatně chodit – nepoužívat kočárek
 • umět držet lžíci a jíst samo
 • pít z hrníčku a sklenice
 • samostatně používat WC (nikoli nočník), nenosit pleny
 • umývat se
 • smrkat
 • nepoužívat dudlík
 • snažit se samo oblékat a obouvat

Zákonní zástupci berou na vědomí :

 • pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru, papírových kapesníků a splachování WC), uklízení hraček, oblékání a obouvání
 • pomáhají pedagogickým pracovníkům při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě.