Informace pro rodiče k Zápisu do MŠ Branky pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ Branky na školní rok 2023/2024 se uskuteční ve středu 3. 5. 2023 od 13:00 do 16:00 ve třídě Soviček (třída v přízemí).

K zápisu s sebou přineste:

Žádost o přijetí do MŠ Branky si vyzvedávejte od 11. 4. do 22. 4. 2023 od 6:15 do 16:00 ve třídě Veverek.

Zároveň zde bude domluven i konkrétní čas, kdy se k zápisu s dítětem dostavíte.

Kritéria a podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 34, § 34 a), § 34b) a § 35, školského zákona č. 561/2004 Sb., podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a novely školského zákona č. 178/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a podle dalších platných právních předpisů.

2. Ředitelka školy stanovuje následující kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

3. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.

4. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 01. 09. 2019), nejméně třetího roku věku (účinnost od 01. 09. 2020), v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

5. Letošní zápis bude probíhat jak formou osobního kontaktu. Zákonný zástupce dítěte si potřebné dokumenty vyzvedne v mateřské škole, kde bude domluven i konkrétní čas zápisu. Zákonný zástupce tiskopisy vrátí v daném termínu řádně vyplněné k rukám zástupkyně ředitelky pro MŠ. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele školy, a to ve správním řízení.

6. Při přijetí do mateřské školy stanoví zástupkyně ředitelky pro MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

7. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.

8. Při přijímání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá průkaz totožnosti a rodný list dítěte a další potřebné dokumenty, které chce využít.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA K PŘIJETÍ

1. TRVALÝ POBYT

2. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

3. VĚK

 

4. SOUROZENCI

KAŽDÉ dítě, které začíná MŠ navštěvovat by mělo zvládat:

Zákonní zástupci berou na vědomí :