Termín

Termín zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 proběhne ve středu 3. dubna 2023, v čase od 13.00 do 17.00 hod. 

Forma zápisu

Zápis  proběhne za osobní přítomnosti dětí a rodičů. 

Obecné informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

Termín a místo zápisu

Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Plakát je uveřejněn na úřední desce a v aktualitách na webových stránkách školy.

Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (1. 4. 2024 – 30. 4. 2024) k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud jste se rozhodli pro odklad školní docházky Vašeho dítěte nebo Vám jej navrhl pedagog v mateřské škole, včas kontaktujte pedagogicko-psychologickou poradnu nebo psychologa, abyste podklady z vyšetření obdrželi do zákonného termínu podání žádosti.

Kontakty na pracovníky Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín:
www.poradnazl.cz

Kontakty na klinické logopedy ve Zlínském kraji:
www.klinická logopedie.cz

Formuláře k vytištění (zápisní lístek, dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, žádost o odklad, informovaný souhlas se zpracováním OÚ) najdete v sekci Základní škola – dokumenty, formuláře.

Dokumenty ZŠ, formuláře – Základní škola Branky (zsbranky.cz)